REGULAMIN SKLEPU PODOLOGIA.pl
Postanowienia ogólne
1. Pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:
a. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.sklep.podologia.pl,
b. Sprzedający – Podologia.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000395094, NIP: 8513152558, REGON: 321073097, posługująca się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej dystrybucja@podologia.pl oraz tel. +48 609 318 398.
c. Klient – użytkownik Sklepu, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
d. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu wraz z jej częściami składowymi i komponentami,
e. Zamówienie – deklaracja woli zakupu skonkretyzowanego Produktu uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, umożliwiająca Sprzedającemu identyfikację Klienta oraz miejsce odbioru zakupionego Produktu,
f. Zrealizowanie zamówienia – przekazanie Produktu do wysyłki podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek lub wydanie Produktu Klientowi w przypadku opcji ‘Odbiór osobisty’,
g. Regulamin – niniejszy regulamin.
h. Regulamin Portalu - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w portalu www.sklep.podologia.pl.
2. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.podologia.pl, prowadzony jest przez spółkę: Podologia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO za nr KRS 0000395094, NIP 8513152558.
3. Sprzedający prowadzi sprzedaż internetową i stacjonarną.
4. Adresem Sprzedającego do obsługi zwrotów i reklamacji jest: ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin.
5. Rachunkiem bankowym właściwym do wnoszenia opłat z tytułu zakupów w Sklepie jest: 45102048120000050201794098 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA).
6. Sprzedaż w Sklepie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
7. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Składanie zamówienia
8. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest sprzęt komputerowy (w tym urządzenia mobilne) spełniające wymogi określone w Regulaminie Portalu.
9. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.sklep.podologia.pl, zwanego dalej 'Formularzem'. W tym celu Klient musi utworzyć swoje Konto na stronie www.sklep.podologia.pl. Zasady utworzenia Konta opisane zostały w Regulaminie Portalu.
10. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych Klienta. Za konsekwencje podania przez Klienta nieprawidłowych danych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta w Formularzu są niewystarczające do realizacji zamówienia.
12. Zamówienia w Sklepie można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
13. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
14. Ceny Produktów widniejących na stronie internetowej Sklepu oraz ich opisy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
15. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
16. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w formie wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wysłanej na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia.
17. Ceny Produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT. W momencie dokonywania zakupu, podawana jest również cena wysyłki zakupionego Produktu, wliczana do łącznej ceny Produktu.
18. Zdjęcia Produktów umieszczone w Sklepie stanowią materiały poglądowe, mające na celu umożliwienie wyrobienia sobie wyobrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów. Wygląd Produktów na zdjęciach może różnić się nieznacznie od wyglądu Produktów w rzeczywistości, co może być wynikiem ustawień monitora, warunków oświetlenia, itp.
19. Wszystkie Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu są prezentowane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
20. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych Produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiany opisane powyżej nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
Realizacja zamówienia
21. Według wyboru Klienta, płatność za zamówiony Produkt dokonana może zostać przelewem bankowym, poprzez szybki przelew online, gotówką przy odbiorze przesyłki w opcji za pobraniem lub gotówką albo kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.
22. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany w treści Regulaminu, zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty pełnej kwoty za zamówiony Produkt powiększonej o należne koszty wysyłki. Termin na dokonanie zapłaty przelewem bankowym za zamówienie wynosi 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktów do czasu uiszczenia przez Klienta całości ceny.
23. W przypadku niektórych Produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności do przedpłaty lub płatności przelewem.
24. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia, pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia zaksięgowania na rachunku Sprzedającego całości ceny.
25. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i możliwości podjęcia decyzji o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektroniczną powiadamia Sprzedającego. Brak odpowiedzi Klienta w powyższym zakresie rozumiany jest jako zgoda na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia.
26. W momencie odbioru przesyłki z zamówieniem, Klient proszony jest o sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki, a w razie niezgodności zawartości przesyłki, tj. zamówionego Produktu z zamówieniem bądź uszkodzeń mechanicznych Produktu – o spisanie z firmą doręczającą stosownego protokołu.
27. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT lub paragonem.
28. Ceny Produktów i postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie sprzedaży Produktów obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w innych przypadkach warunki sprzedaży ustalane są indywidualnie).
Odstąpienie od umowy
29. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku zamówienia podzielonego, w terminie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów.
30. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do Produktów:
a. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
31. Wszelka korespondencja związana ze zwrotami, w tym – przesłanie zwracanego Produktu, kierowana winna być na adres: ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin.
32. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może także skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza jest dobrowolne i nie jest konieczne dla skutecznego odstąpienia od umowy.
33. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
34. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
35. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie,
36. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
37. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
38. Zwracane Produkty Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi na adres Podologia.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
39. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient (np. opakowania, zabezpieczenia, nadania).
40. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych przez Klienta do Sklepu za pobraniem.
41. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Reklamacje
42. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczania Klientowi Produktów wolnych od wad. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne Produktów, a więc niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności kiedy Produkt:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
43. Za wady fizyczne Produktu nie uznaje się w szczególności: naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych z braku odpowiedniej konserwacji Produktu.
44. Sprzedający odpowiada w powyższym zakresie, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu.
45. Zgłoszenia reklamacji dokonać można za pośrednictwem poczty na adres: Podologia.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin.
46. Do reklamowanego Produktu dołączyć należy:
a. zgłoszenie reklamacji
b. dowód zakupu Produktu w Sklepie (np. wystawione przez Sklep fakturę/paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek Sklepu).
47. Za datę dokonania zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się dzień doręczenia zgłoszenia wraz z reklamowanym Produktem i dowodem zakupu produktu w Sklepie na adres Sklepu do obsługi postępowania reklamacyjnego: Podologia.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin.
48. Sprzedający informuje Klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia reklamacji.
49. Informacja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji udzielona może zostać według wyboru Klienta poprzez:
a. wiadomość SMS na wskazany przez Klienta numer telefonu,
b. e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail,
c. pismo wysłane na podany przez Klienta adres do korespondencji.
50. Za zapoznanie się przez Klienta z wynikiem rozpatrzenia reklamacji uznane zostanie:
a. w przypadku powiadomienia przez SMS: wysłanie wiadomości przez Sprzedającego na podany numer telefonu komórkowego,
b. w przypadku powiadomienia e-mail: wysłanie wiadomości przez Sprzedającego na podany adres e-mail,
c. w przypadku odpowiedzi wysłanej na adres do korespondencji: podjęcie przez pracownika poczty próby doręczenia odpowiedzi pod podany adres, niezależnie od odebrania/braku odbioru korespondencji przez Klienta.
51. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta, niezależnie od możliwości złożenia reklamacji, Klientowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia odpowiedzialności od producenta Produktu. Roszczenia z tytułu gwarancji powinny być kierowane bezpośrednio do producenta wskazanego w dokumentach gwarancyjnych.
Wysyłka
52. Zamówiony przez Klienta Produkt, Sprzedający wysyła za pośrednictwem podmiotów zajmujących się profesjonalnym doręczaniem przesyłek, bądź przygotowuje do odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego w Szczecinie. Sposób dostawy wybiera Klient w momencie składania zamówienia.
53. Czas dostawy Produktu po zrealizowaniu zamówienia, zależny jest od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.
54. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowanej działaniem podmiotów zajmujących się profesjonalnym doręczaniem przesyłek, Sprzedający na żądanie Klienta podejmie procedurę reklamacyjną wobec dostawcy przesyłki.
55. Klient uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na stronie Sklepu.
56. Koszt wysyłki Produktu zależny jest od jego wagi i rozmiarów i podany zostaje w momencie dodania Produktu do koszyka. Koszt przesyłki sumuje się w zależności od wagi dodanych do niego Produktów
57. W przypadku gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu (również zwrotnego).
58. Sprzedający zapewnia wysyłkę Produktu w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie Produktu lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.
59. Przed odbiorem przesyłki od dostawcy, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu (zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę). W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić jej przyjęcia lub w przypadku jej odebrania, spisać protokół szkody z zachowaniem egzemplarza dla celów przekazania Sprzedającemu, a następnie skontaktować się ze Sprzedającym w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
60. Spisanie protokołu szkody będzie bardzo pomocne przy rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości przesyłki podczas transportu i ułatwi rozpatrzenie roszczeń reklamacyjnych Klienta.
Przetwarzanie danych osobowych
61. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie dostępne są na stronie http://www.sklep.podologia.pl/polityka-prywatnosci
Postanowienia końcowe
62. Sprzedający informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony, Klient wyraża zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.sklep.podologia.pl/polityka-prywatnosci
63. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Klienta obowiązuje wersja niniejszego regulaminu z dnia złożenia zamówienia.
64. Regulamin Sklepu udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi w Portalu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie oraz odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. REGULAMIN DO POBRANIA
65. Formularz odstąpienia od Umowy jest dostępny w Portalu w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. FORMULARZ DO POBRANIA
66. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby PODOLOGIA.pl.
67. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.


Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia